Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Marii Swiatozara

Sunday, 08, grudzień 2019

Domi strona
20191021 kantor

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

22.09.2018

Budżet Powiatu Drawskiego z nadwyżką

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 14 września 2018 roku odbyła się XLVII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego. Podczas sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu Sp. z o.o. oraz sprawozdaniem z realizacji projektów Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r. przedstawiła Radnym Irena Osoś – Skarbnik Powiatu. Budżet Powiatu Drawskiego za pierwsze półrocze 2018 roku w wyniku wykonania dochodów w wysokości 40.749.298,13 i wydatków w wysokości 37.928.836,27, zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 2.820.461,86. Radni wysłuchali sprawozdania Elżbiety Motyl – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2018 r. Komisja Rewizyjna zgodnie z planem pracy w I półroczu 2018 r. przeprowadziła jedną kontrolę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Drawsku Pom. Po przedstawieniu przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego informacji z pracy Zarządu Powiatu, Rada Podjęła uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Drawskiego, nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Drawskiego”,rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Drawski, określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu drawskiego, udzielenia dotacji celowych w roku 2018 z budżetu Powiatu dla ochotniczych straży pożarnych z krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu drawskiego, zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku, a takżezmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok2018.

20190929 pietrzak

zetgold

michalina 3

20190929 pietrzak

2017ki stacja